top of page

ČLENSKÉ POPLATKY NA ROK 2024

Zásady členstva v P.Ž.G.K.

 

Členom P.Ž.G.K. môže byť fyzická osoba a právnická osoba, ktorá súhlasí s poslaním a cieľom P.Ž.G.K. a chce sa podieľať na jeho činnosti
Členstvo vzniká dňom prijatia za člena.

Fyzické osoby

Členom združenia sa môže stať každý slovenský občan alebo cudzí štátny príslušník, ak má záujem podieľať sa na podpore rozvoja golfu v združení v rámci svojich možností a v duchu cieľov združenia.

Fyzická osoba, platí ročný príspevok vo výške 110,-€. 

Deti do 13 rokov 40,-€ (ročníky 2011 a mladšie).

Právnické osoby

Členom združenia sa môžu stať právnické osoby, ktoré po schválení prihlášky a prijatí prezídiom, zaplatia ročný členský príspevok v hodnote 2.000,- €, splatných v rovnakej lehote ako u fyzických osôb. Potvrdenie o zaplatení a výške členského príspevku slúži ako podklad pre hlasovanie na členskej schôdzi združenia. Vydané potvrdenia sú evidované v knihe členských príspevkov  do združenia.

 

Príspevok  za člena je možné splatiť bezhotovostne na účet združenia a je splatný do 14 dní od schválenia prihlášky.
Ukončením členstva v združení zaniká členovi nárok na vrátenie členského príspevku, prípadne iných povinností podľa rozhodnutia prezídia.
Každý člen združenia má jeden hlas. Člen, ktorý je v omeškaní so zaplatením členského príspevku, stráca po dobu omeškania právo hlasovať a byť volený na členskej schôdzi združenia.

 

logo PZGK
bottom of page