top of page

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV P.Ž.G.K.

Prvý žilinský golfový klub, Obežná 5A/8358, 01008 Žilina, IČO:37981412 (ďalej „P.Ž.G.K.“) je prevádzkovateľ vašich osobných údajov.

 P.Ž.G.K.je  občianske združenie, ktoré predstavuje pridruženého člena Slovenskej Golfovej Asociácie, ktorá sa riadi zásadami ochrany osobných údajov podľa dokumentu „Kódex správania Slovenskej golfovej asociácie a jej členov pri spracovaní osobných údajov“.

 

Ako zhromažďujeme vaše údaje

 

P.Ž.G.K. spracúva vaše osobné údaje, okrem iného, v nasledujúcich prípadoch:

 • Ak prejavíte vôľu vstúpiť do Prvého žilinského golfového klubu ako člen na základe prihlášky v papierovej forme, mailovej forme alebo na základe elektronickej prihlášky na našej domovskej stránke.

 • Ak prejavíte vôľu o registráciu do zoznamu registrovaných golfistov.

 • Ak nás kontaktujete priamo, napr. prostredníctvom domovskej stránky  s cieľom požiadať o informácie o produktoch a službách Prvého žilinského golfového klubu.

 • Ak reagujete na naše priame marketingové kampane  na našej domovskej stránke.

Ak nám poskytujete údaje v mene niekoho iného, musíte zabezpečiť, aby mu boli predtým poskytnuté tieto zásady ochrany osobných údajov. Ak ste mladší ako 16 rokov, prosím neposkytnite nám žiadne vaše údaje, pokiaľ na to nemáte súhlas vášho rodiča alebo poručníka. Prosím pomôžte nám priebežne aktualizovať vaše údaje tým, že nás budete informovať o akýchkoľvek zmenách vašich kontaktných údajov alebo preferencií.

Aké údaje môžu byť o vás zhromažďované

Môžu byť o vás zhromažďované nasledujúce druhy údajov:

 • Kontaktné údaje  - meno, titul, iniciálky, poštová adresa, adresa trvalého bydliska,  telefónne čísla, e-mailová adresa.

 • Osobné informácie - rodné číslo.

 • Hráčske informácie - skúška spôsobilosti ku hre, kde a u koho bola vykonaná, aktuálny hráčsky HCP.

 

Ako môžu byť použité vaše údaje

Evidencia členov Prvého žilinského golfového klubu – za účelom účtovnej evidencie

Evidencia členov Prvého žilinského golfového klubu  - za účelom evidencie športovcov do registra golfistov na server Slovenskej Golfovej Asociácie

Členská podpora a marketing - reagovať na dotazy a prinášať vám novinky o aktivitách a podujatiach  organizovaných Prvým žilinským golfovým klubom.

 

Ako zachovávame bezpečnosť vašich údajov

Využívame rôzne bezpečnostné opatrenia, vrátane kódovacích a autentifikačných nástrojov, s cieľom pomôcť chrániť a zachovávať bezpečnosť, integritu a dostupnosť vašich údajov.

Hoci nie je možné zaručiť, že prenos údajov prostredníctvom internetu alebo domovskej stránky bude bez kybernetických útokov, usilovne pracujeme na udržiavaní fyzických, elektronických a procesných záruk na ochranu vašich údajov v súlade s príslušnými požiadavkami na ochranu osobných údajov.

 

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Vaše údaje uchovávame len tak dlho, kým je to nutné pre účel, pre ktorý sme ich získali,

a akékoľvek iné dovolené súvisiace účely (napríklad v prípadoch, kde je to relevantné pre obranu nároku proti nám).

Použitie do evidencie databázy členov klubu P.Ž.G.K.: Počas trvania členského vzťahu v Prvom žilinskom golfovom klube.

Použitie do evidencie zoznamu registrovaných golfistov: Počas trvania členského vzťahu v Prvom žilinskom golfovom klube.

Požitie do účtovnej evidencie: Počas nasledujúcich desať rokov.

Použitie na zákaznícku podporu a marketing: Vo vzťahu k vašim údajom používaným pre účely zákazníckej podpory a marketingu si môžeme vaše údaje ponechať pre tento účel až do vášho odvolania. Odvolanie tu.

Máte právo

 • požadovať od nás, aby sme vám poskytli ďalšie podrobnosti o použití vašich údajov z našej strany,

 • získať prístup k vašim osobným údajom a kópiu údajov, ktoré ste nám poskytli,

 • požadovať od nás, aby sme aktualizovali akékoľvek nepresnosti v údajoch, ktoré uchovávame,

 • požadovať od nás, aby sme vymazali akékoľvek údaje, na ktorých použitie už nemáme právny základ,

 • v prípadoch, kde je spracovanie založené na súhlase a vo vzťahu k akémukoľvek priamemu marketingu, odvolať váš súhlas s účinkom do budúcnosti tak, aby sme ukončili predmetné spracovanie,

 • namietať voči akémukoľvek spracovaniu, vrátane profilovania, na základe oprávnených záujmov, z dôvodu vašej konkrétnej situácie, pokiaľ naše dôvody pre vykonanie daného spracovania neprevažujú nad vašimi právami ochrany údajov,

 • požadovať od nás, aby sme obmedzili spôsob použitia vašich údajov z našej strany, napr. počas prešetrovania sťažnosti.

Vaše uplatnenie týchto práv podlieha niektorým výnimkám v záujme zabezpečenia verejného záujmu (napr. prevencia alebo odhalenie trestného činu), našich záujmov (napr. zachovanie dôvernosti uznanej zákonom) alebo práv a slobôd iných. Ak uplatníte ktorékoľvek z týchto práv, overíme vaše oprávnenie a budeme reagovať bez zbytočného odkladu, ale najneskôr do jedného mesiaca. V zložitých prípadoch alebo v čase prijatia mnohých žiadostí môže byť táto lehota predĺžená o ďalšie dva mesiace, o čom vás budeme informovať.

 

Ak ste nespokojný s použitím vašich údajov z našej strany alebo našou reakciou na akékoľvek uplatnenie týchto práv, máte právo na sťažnosť adresovanú vášmu úradu na ochranu osobných údajov https://www.dataprotection.gov.sk.

logo P.Ž.G.K.
bottom of page